PRIVACY STATEMENT

januari 10, 2023

Algemeen
Advocatenkantoor van den Hoek respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die het kantoor anderszins verkrijgt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ons kantoor verstrekt.
Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
• het innen van declaraties;
• advisering, bemiddeling en verwijzing;
• het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• marketing- en communicatieactiviteiten;
• werving en selectie (sollicitatie).
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken onder meer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
• naam, adres en woonplaats;
• telefoon- en faxnummer;
• e-mail;
• bankrekeningnummer(s);
• polisnummers;
• burgerservicenummer;
• vreemdelingennummer;
• medische gegevens;
• strafrechtelijke gegevens.
Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
• wettelijke verplichting;
• uitvoering van een overeenkomst;
• verkregen toestemming van betrokkene(n);
• gerechtvaardigd belang.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.